ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH i ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Białogard otrzymała dofinansowanie na kwotę : 8 484 544 zł w tym na zadanie:

 

1. Przebudowa drogi w miejscowości Podwilcze - Gmina Białogard   4 260 588 zł
 
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zagórz, Zagórze-Nasutowo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gruszewo, Gruszewo-Łęczno gmina Białogard   4 223 956 zł
gmina bialogard

 

 kprm

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Środki na jego realizację pochodzą z funduszy europejskich - z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wnioski o udział w projekcie składać mogą rodzice/opiekunowie prawni uczniów szkół podstawowych oraz pełnoletni uczniowie szkoły średniej zamieszkujących na terenie Gminy Białogard zgodnie z punktem 2 podpunkt a przedkładanego Oświadczenia.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność. Załącznik Nr 8 lub Załącznik nr 9

  2. Formularz uzupełniający – zakres danych osobowych.

  3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (art. 13 RODO).

  4. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia członka rodziny w PGR (wymóg nieobligatoryjny).

  5. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych (wyłącznie w przypadku przedłożenia dokumentów wymienionych w punkcie 4, dotyczących żyjących członków rodziny).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu załączonym do ogłoszenia o konkursie i dostępnym na https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Białogard
(ul. Wileńska 8 ) w Punkcie Obsługi Interesanta
do 28 października 2021 r. (w dniach
i godzinach pracy urzędu).

 

Uwaga! Wszystkie dokumenty muszą być ze sobą zszyte lub spięte w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.


Informacji na temat naboru udzielają pracownicy Urzędu Gminy Białogard tel.
94 312 11 62
Uwaga!
Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

W przypadku otrzymania mniejszej kwoty dofinansowania niż wnioskowana, pierwszeństwo w wyborze do objęcia wsparciem będą miały osoby, które do wniosku dołączyły dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia członka rodziny w zlikwidowanym PGR.
Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.