SKŁAD RADY GMINY - KLIKNIJ

 

Kompetencje Rady Gminy

 

 Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy:

 1. uchwalanie statutu gminy,

 2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

 3. powoływanie i odwoływanie na wniosek wójta - sekretarza gminy i skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu,

 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu,

 5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 6. uchwalanie programów gospodarczych,

 7. uchwalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących :

 a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad, wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

 b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

 c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

 d) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek, kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

 e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,

 f) tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywanie i występowanie z nich,

 g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

 h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

 i) ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

 10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,

 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań od jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej na podstawie zawartych porozumień,

 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

 14. podejmowanie uchwał w sprawie herbu gminy, wznoszenia pomników,

 15. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

 16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 17. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.