Uwarunkowania gospodarcze

   Położenie na Równinie Białogardzkiej, charakteryzującej się stosunkowo korzystnymi warunkami dla rolnictwa, duży udział użytków rolnych, różnorodność środowiska przyrodniczego: łąki, bagna, lasy (36% powierzchni), jeziora, czyste rzeki oraz zasoby naturalne w postaci: surowców budowlanych (kruszywa mineralne, glina), torfów, złóż gazu ziemnego - są podstawowymi bogactwami i określają funkcje gospodarcze Gminy Białogard. 

    Najważniejszą dziedziną gospodarki w Gminie jest rolnictwo. Użytki rolne stanowią 56,04 % (18385 ha) ogólnej powierzchni Gminy. Powierzchnia gruntów ornych wynosi 12364 ha. W strukturze użytków rolnych przeważają gleby IV klasy bonitacyjnej - 48,75% ogólnej powierzchni. Użytki rolne V klasy  stanowią 31,10 %, klasy III -12,25%, klasy II - 0,06 %, pozostałe7,84 % użytków to gleby VI klasy bonitacyjnej.

   Warunki przyrodniczo – glebowe sprzyjają rozwojowi hodowli bydła mlecznego i opasowego, uprawie ziemniaków, żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa, buraków pastewnych, peluszki, wyki, łubinu i kukurydzy na zielonkę. Czysta woda i powietrze, brak zakładów przemysłowych to wielka szansa dla rozwoju rolnictwa ekologicznego, przechowalnictwa i przetwórstwa.

   W planach rozwoju Gminy przewiduje się zachowanie dla celów intensywnej produkcji rolnej około 70 % obecnej rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Obszary żyznych gleb, reprezentujące wysoką kulturę rolną, o korzystnych warunkach klimatycznych są chronione przed nieuzasadnioną zabudową i zalesieniem.

   Pozostała powierzchnia – użytki rolne klasy V i VI mogą być przeznaczane na inne cele, ze szczególnym wskazaniem  na zalesienia. Zakłada się zwiększenie powierzchni leśnej poprzez zalesienie gruntów nie użytkowanych rolniczo i obszarów o małej odporności ekologicznej: stref wododziałowych, obszarów źródliskowych, zboczy dolin rzecznych. Powierzchnia zalesiona może docelowo stanowić 45 – 50 % obszaru Gminy.

   Czyste wody rzek: Parsęty, Pokrzywnicy, Liśnicy, Mogilnicy, Topieli, Chotli i Radwi będące miejscem bytowania i naturalnego rozmnażania się ryb łososiowatych stały się podstawą rozwoju gospodarki rybackiej – prowadzonej w stawach hodowli ryb.Na terenie Gminy w obrębie geodezyjnym Kościernica od 2004 roku działa zajmujący się produkcją materiału zarybieniowego Ośrodek Hodowlano - Zarybieniowy Polskiego Związku Wędkarskiego „Liśnica”. Ośrodek prowadzi hodowlę narybku: troci, łososia, pstrąga potokowego, lipienia, jazia, klenia, certy, szczupaka, sandacza, miętusa, jelca. Pod inwestycje pozarolnicze przeznacza się grunty stanowiące własność Gminy Białogard o powierzchni 30 ha. Dopuszcza się lokalizację obiektów produkcyjnych na obszarze całej Gminy pod warunkiem kompleksowego spełnienia wymogów w zakresie: gospodarki wodno – ściekowej, przewidzianym w przepisach sanitarnych, ochrony środowiska i prawa budowlanego, z wyłączeniem terenów preferowanych do  wykorzystania na cele rekreacyjne, prawnie chronionych i rekomendowanych do ochrony.
Istnieje możliwość ewentualnej eksploatacji udokumentowanych złóż surowców naturalnych - pospółki w rejonie Podwilcza i Rarwina, piasków w rejonie Klępina i Pękanina, kredy jeziornej w rejonie Białogórzyna.
   Czyste powietrze, obfitujące w ryby rzeki i jeziora, brak zakładów przemysłowych, zróżnicowane środowisko przyrodnicze: lasy, łaki, bagna to wielka szansa dla rozwoju turystyki i agroturystyki.

Władze Gminy i instytucje działające na jej terenie m.in.:

- Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Terenowy Zespół Doradców w Białogardzie ul. Kisielice Duże 28, telefon - 94 312 04 10,

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Białogard, ul. Kr. Jadwigi 28, telefon – 94 31186 88

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatu Białogardzkieg Białogard, ul. Kr. Jadwigi 9), telefon 94 312 77 27 służą pomocą i wsparciem przy podejmowaniu działalności na terenie Gminy Białogard.