in  

W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Edukacja, Działania 8.4 „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” na realizację projektu „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja - poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców” w szkołach prowadzonych przez Gminę Białogard organizowane są następujące zajęcia:

 

 

Gimnazjum w Pomianowie
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
Warsztaty astronomiczne (fizyka) – wycieczka do planetarium w Toruniu
Doradztwo zawodowe
Doradztwo zawodowe 2 semestralne studia podyplomowe
Geografia z ochroną środowiska studia podyplomowe
3 semestralne
Koło zainteresowań z geografii i fizyki
Koło zainteresowań z matematyki
Koło zainteresowań z biologii i chemii
Doposażenie pracowni

 

SP w Kościernicy
Koło j. angielskiego
Koło polonistyczne
Koło matematyczne
Koło przyrodnicze
koło komputerowe
Zajęcia edukacyjno - przyrodnicze Słowiński Park Narodowy, wycieczka
Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze Woliński Park Narodowy
Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze Zielona Farma
Wycieczka edukacyjno – krajoznawcza Warszawa
Zajęcia logopedyczne

 

SP w Rogowie
Koło informatyczne
Koło przyrodnicze
Koło języka angielskiego
Koło sportowe
Koło matematyczne
Koło języka angielskiego I-II
Zajęcia przyrodniczo-edukacyjne "Zielona Farma"
Kursy i szkolenia doskonalące (przyroda, j. ang., matematyka)
Studia podyplomowe 3 semestralne (zajęcia logopedyczne)
Zajęcia logopedyczne
Szkolenia doskonalące – doskonalenie nauczania opartego na metodzie eksperymentu – przyroda
Szkolenia doskonalące – doskonalenie nauczania opartego na metodzie eksperymentu – matematyka
Doposażenie pracowni

 

SP w Stanominie
Doradztwo zawodowe
Zajęcia umuzykalniające
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Koło przyrodnicze
Doposażenie pracowni