O G Ł O S Z E N I E

   Wójt Gminy Białogard informuje, iż w roku 2017 Gmina Białogard ponownie ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na realizację zadania pn.;
 „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białogard”.

   Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, Rodzinne Ogrody Działkowe  z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
   Dofinansowanie na powyższy cel wynosi 100% całkowitej wartości zadania tj. demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest, transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia, unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.
Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest dokona firma wybrana przez Wójta Gminy Białogard w trybie zapytania ofertowego bądź przetargu.

               Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Białogard o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W przypadku gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany, zadanie nie będzie realizowane.

               Wnioski o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu należy składać w terminie do 28 lutego 2017r.

Formularz wniosku (druk) wraz z załącznikami można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 6 bądź pobrać ze strony internetowej www.gmina-bialogard.pl

 

                                                                                               Uwaga!!!


Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie z ww. zadania jedynie do demontażu pokrycia dachowego.
               Do wniosku należy dołączyć w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do demontażu pokrycia dachowego:
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością ( w przypadku budynku/działki, do których tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć pisemną zgodę współwłaścicieli)- druk.
2. Ocenę z natury stanu technicznego eternitu na druku wg wzoru- Ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest -druk.
3. Formularz informacji o wyrobach zawierających azbest ( demontaż)- druk
4. Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Białogardzie budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę- w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest.
5. Oświadczenie o wykonaniu demontażu wyrobów zawierających azbest przez wyspecjalizowana firmę - druk.
6. Oświadczenie o odtworzeniu elementów budowlanych w miejscu zdjętych- druk
7. Kolorowe zdjęcia obiektu z widocznymi wyrobami zawierającymi azbest- w przypadku ubiegania się o dofinansowanie w zakresie demontażu.

 

Istnieje również możliwość ubiegania się o dofinansowanie z ww. zadania jedynie do transportu już zdemontowanego pokrycia dachowego.
                Do wniosku należy dołączyć w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do transportu wyrobów azbestowych:
1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością ( w przypadku budynku/działki, do których tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć pisemną zgodę współwłaścicieli)- druk.
2. Formularz informacji o wyrobach zawierających azbest ( transport)- druk
3. Kolorowe zdjęcia zdemontowanych wyrobów azbestowych.