OBOWIĄZEK UTRZYMANIA ROWÓW MELIORACYJNYCH    Przypominam, iż art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne ( Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zm. ) stanowi, iż utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki.

   Artykuł 73 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza m. in. rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie. Jeżeli zainteresowani właściciele gruntów nie wykonują obowiązku polegającego na utrzymaniu rowów melioracyjnych organ właściwy do wydawania pozwolenia wodnoprawnego może ustalić, w drodze decyzji, proporcjonalnie do korzyści odnoszonych przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy wykonania wyżej wymienionego obowiązku.

   Zgodnie z art. 140 ustawy Prawo Wodne organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest starosta. Zatem jeśli którykolwiek z właścicieli korzystających z danego rowu melioracyjnego ma zastrzeżenia, co do wykonywania obowiązku utrzymania tego rowu przez innych właścicieli tegoż rowu, powinien zwrócić się z wnioskiem do starosty o wydanie stosownej decyzji określającej wykonanie tego obowiązku. Problem przymuszenia do udrożnienia rowu leży w gestii jednego z właścicieli rowu (w drodze powództwa cywilnego) bądź Starosty Białogardzkiego jako organu właściwego w wyżej wymienionej sprawie.

   Mając na uwadze powyższe proszę o prawidłowe wykonanie wynikających z przepisów prawa obowiązków w zakresie właściwego utrzymania rowów.

 

Wójt Gminy Białogard

Jacek Smoliński